عزيزيم واغام اولدو
عزيزيم واغام اولدو

عزيزيم واغام اولدو

گؤللريم واغام اولدو

ائوين يئخلسين فلک

نوکريم آغام اولدو

درچشمه سار هستي هيچ چيز قابل پيش بيني نيست ، سنجش و اندازه گيزي آينده و اتفاقات و حوادث گوناگون بطوركلي امكان پذير نمي باشد ، هراتفاقي كه بطور ناگهاني دراثر علل مختلف ظهور مي نمايد پي گيري و رد يابي ادامه آن غيرممكن است ، ما براساس ارزيابي ها و پيش بيني هاي علمي فقط بخشي از آن را مي توانيم حدس بزنيم چه بسا ممكن است حدس و گمان ما درست نباشد ، درحال حاضر ما و ديگران و همه پديده هاي عالم هستي درموقعيت خاص خود قرارگرفته ايم امكان سنجش و ارزيابي موقعيت فعلي ممكن است ، ارزيابي آينده را كه درچه موقعيتي خواهيم داشت و دست آورد و حاصل آن چه چيزي است از هرلحاظي كه باشد قابل تحليل عميق نيست ، بنابراين وضعيت فعلي و اقدامات حال درساخت موقعيت آينده نقش اساسي دارد اگر ازحال برمبناي اصول و معيارهاي معقول بهره برداري كنيم آينده اي بس درخشان و شفاف درانتظار ماست ، اگر گل بكاريم گل خواهيم چيد اگر خاربكاريم خار ... وجود حوادث ورخدادهاي گوناگون طبق علل و عوامل دراثر اقدامات ماپديد مي آيد اگر عملكردما مثبت و سازنده باشد آينده ما هم مثبت و سازنده خواهد شد ، درجهان هستي تمامي پديده هاي عالم درمسير خود بطور طبيعي درحال حركت است هيچ پديده اي نمي تواند ازمسيرقانوني خود منحرف شود عامل اصلي انحرافات و شقاوتها و انحطاط دروجود ما نهفته است اين مائيم كه با اعمال زشت و كريه خود البسه زشتي و كراهت برپديده هاي عالم مي پوشانيم ولذا تمامي پديده هاي عالم بخودي خود زشت و منفور نيستند ، زشتي آنها زائيده توهمان ذهني ماست ، اگر ما باديد منفي به امور بنگريم همه امور بصور منفي و مذموم درمقابل ديدگان ما ظاهر خواهند شد ، دراين ابيات نشانه هايي ازگردش چرخ گردون و چرخش ايام و جابجاشدن تسلط و قدرت بطور كامل قابل رويت است بيانگر حيات كسي است كه زماني نه قدرتي و نه ثروتي دربساط داشت ، بعداز گذشت زمان روزگار او را به مسند قدرت و ثروت مي رساند رسام زمانه نقشه هار ا طور ترسيم مي كند كه پدر نوكرو يا خدمتكارفرزند مي شود ، اينجاست كه فرزند از عمل روزگار افسوس و حسرت مي خورد و از آنچه كه وقوع آن انتظاري نداشت ولي آنچه نبايد بشود ، شد ، آري حوادث و رخدادهاي زمانه قابل پيش بيني نيست و حتي اقدامات ما هم بطور مطلق قابل تبين و ارزيابي نهائي نيست ، چونكه اكثر اعمال و حركات ما ناگهاني و آني است ...نويسنده : علی روحی


× بستن تبليغات
× بستن تبليغات