گؤلؤمـــــو شاختاووردو
گؤلؤمـــــو شاختاووردو

گؤلؤمـــــو شاختاووردو

نــــه يامان واختا ووردو

ياريم منــــی وورموشدو

اؤستوندن خالق دا ووردو

حكايت ازپژمرده شدن گل دربرابر برف و بوران است ، برف و بوران زمين و زمان خاص خودرا دارد اگر اندكي دقت كنيم به فاجعه هولناك آن پي خواهيم برد درگذردوران گل هاي زيادي درزير چرخهاي برف و بوران و طوفانهاي سهم ناك پژمرده شده و حيان خودرا از دست مي دهند . چرخ جفاكار به هيچ چيز ترحم نمي كند و مداوم به كارهايش ادامه مي دهد و دوستداران عشق و معرفت را به طور متوالي با اقدامات ننگين خود داغدار مي نمايد برماست كه تحمل و صبرخودرا درمقابل چرخ جفاكار تقويت كنيم و زود از كوره درنرفته و با اتخاذ تدابير عالمانه و منطقي موانع مربوطه را از بين برده و زمينه هاي رشد و بيداري را دروجود خويش پديد آورده و از ناحيه هجوم سيل آسا و طوفانهاي شدت دار حوادث به نحو ممكن عبور نماييم . گله از خالق بي انصافي است خالق عالم هستي بي دليل كسي را به زحمت نمي اندازددرحكم ازلي منطقي بنام گرفتاري و درد و كربت وجود ندارد هربلائي كه براي پديده هاي هستي و انسانها و ساير موجودات رخ مي دهد ناشي از عملكرد خودشان است ، اگر موجود زنده اي اعم از انسان و ساير پديده ها برخلاف قوانين و مقررات هستي حركت كند و از مسير واقعيت ها منحرف گردد عاقبت كارش رو به نيستي و تباهي است ، بنابراين درقاموس هستي محنت و كربت از سوي خالق صادر نمي گردد و خالق با موازين و جنبه هاي منفي كاري ندارد همه چيز خالق برموارد مثبت و سازنده استوار است و پديده اي بنام پديده منفي و يا رنج و كربت درعالم هستي وجود ندارد و آنچه كه تحت عنوان مفهوم منفي تلقي مي گردد زائيده و ساخته و پرداخته خود انسانها و يا ساير موجودات عالم است بنابراين پيچ و خم ها و فراز ها و نشيب هاي جهان هستي سطحي و مقطعي است و اينگونه تطورات و تحولات و دگرگوني هاي منفي جهت دار است و بخاطر ترقي و پيشرفت موجودات عالم برنامه ريزي شده است بايد ازتمامي گرفتاريها و كربت هاي عالم درس هاي مثبت و سازنده اي اخذ نمود.نويسنده : علی روحی


× بستن تبليغات
× بستن تبليغات