يارگئتدی جان کسيلـدی
يارگئتدی جان کسيلـدی

يارگئتدی جان کسيلـدی

عهد پيمان کسيلـــــدی

دؤرد يانی دؤشمن آلدی

يول ايزی هريان کسيلدی

درطول زندگي انسانها براساس تفكر و انديشه ها و برداشت هاي خود به چيزي دل بسته اند و بخاطر آن خوش اند و از آن براي بهتر زيستن بهره مي گيرند ، دربطن اين عقايد عهد و پيمان و احترام متقابل به آن نقش ويژه اي دارد ، هيچ كس به خود جرات نمي دهد تا از عهد و پيمان منعقده شده سرپيچي كند اين اعتقاد پسنديده و مثبت در روند تكاملي انسانها بسيار موثر است ، متاسفانه با بروز حوادث گوناگون و زياده طلبي عده اي خصومت ها و كينه ها جاي عهد و پيمان را مي گيرد و دشمن از هرطرف به سرزمين مقدس يورش مي برد و همه جارا تحت سيطره خود درمي آورد اين ابيات بيانگر چنين حالت خاصي است كه دشمن خونخوار با پنجه هاي خونين خود درسرزمين عدل و دادو انسان محور و انسان دوست پا به عرصه وجود نهاده و در مناطق كليدي آن مستقر شده و فرصت نفس كشيدن را از مردم سلب كرده است در حوزه هاي تحت سلطه خبري از قوانين و مقررات و عهد و پيمان نيست ، مبارزين و آزاديخواهان و دوستداران واقعي حق دچار ياس و نااميدي شده اند افسردگي همه جارا فراگرفته است و اميد به آينده خوب و معقول از وجودها زدوده شده است روشنگران عشق و معرفت در دنياي ظلماني درپي وصول به روشنائي و نورند، بدبختانه دراثر تبليغات و اقدامات خصمانه دشمن ياغي سردرگمي دربين صفوف حق طلبان به اوج نهايي خود رسيده و اميد ها به ياس و غم مبدل گشته و روزنه اي براي اقدامات عاجل وجود ندارد و تمامي جاده ها و مناطق حساس به دست دشمن جاني افتاده است و رفت و آمدها توسط خونخواران تحت كنتر ل است دراين ابيات هشدارهاي گوناگوني وجود ارد و به مبارزين و حق طلبان هشدار مي دهد كه مبادا زندگي و حيات خودرا درچنين حالتي سپري كنيد از ياس و نااميدي كاري ساخته نيست و بايد همت كنيد و بااراده آهنين خود با اتكابه باريتعالي به دشمن ياغي بتازيد تا زمينه اجراي عهد و پيمان بارديگر فراهم آيد . اين ابيان در زمان تسلط بيگانگان سروده شده استنويسنده : علی روحی


× بستن تبليغات
× بستن تبليغات