يارالــــی يارام نه دير
يارالــــی يارام نه دير

يارالــــی يارام نه دير

غم ايلــــه آرام نه دير

بــودرده سن سالميسان

چکمه سم چارام نه دير

دراثر حوادث دردناك روزگار دراثر فشارهاي مزمن و روزافزون زياده طلبان و مستغرقين درعيش و نوش بيكران و مستبدين و متكبرين زمان زخم عميقي بردرون وارد شده است و فلسفه وجودي اين زخم چيست و به چه دليل اتفاق افتاده است و چرا به اين زخم سوزناك تن داده ام چرا دربرابر رويدادهاي مربوطه احساس مسئوليت مي كنم به چه دليل رويه بي تفاوتي و بي خيالي را برنگزيده ام تا از دنياي درد و زخم رهايي يابم ، دراين دنيا ي متلاطم و پراز رنج و محنت اكثر اتفاقات و رخدادها دردست ما نيست و امكان پيش بيني و مقابله با آن غيرممكن است ، ما به تنهائي دست اندركار قضيه نيستيم ديگران هم دراين موارد نقش عمده اي دارند و براي خود نقشه ها و تدبيرها ترسيم مي نمايند و بخاطر وصول به خواسته هاي خود به اقدامات گوناگوني درسطوح مختلف متوسل مي گردند كه نتيجه عملكردآنها درتعيين سرنوشت ما موثراست ، بعضي از عملكردها اثرات منفي داشته و نظم و تعادل عالم هستي را به هم مي ريزند ، بنابراين اگر پديده هاي عالم از مسير واقعي خود منحرف گردد ضايعات جبران ناپذيري برپيكره هستي وارد شده و باعث از بين رفتن تعادل عمومي خواهد شد با به هم ريختن نظم عمومي زندگي انسانها نيز مختل مي گردد كه عامل اصلي بروزدرد و محنت است ، مبارزه و مقابله با اختلالات موجود تا حدودي امكان پذير است و درحد توان و استعداد ذاتي خود مي توانيم دردها و رنج ها و كربت هارا از مسير زندگي خود بزدائيم هرعملي كه انجام مي دهيم چه ازنوع منفي و چه از نوع مثبت ، دركل كائنات اثر دارد با عملكرد منطقي و تدابير معقولانه تا حدي مي توان گوشه هايي از رنج و كربت را از بين برد و اما چاره اي جز تحمل بعضي از درد ها و سختي ها و مشكلاتي كه دراثر اعمال منفي ديگران پديد مي آيند نداريم ، آري اين درد و محنت را تو براي من فراهم ساخته اي تحمل نكنم چه كنمنويسنده : علی روحی


× بستن تبليغات
× بستن تبليغات